Yhdistyksen säännöt

1§ YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Iisalmen Mielenterveystuki ry ja kotipaikka on Iisalmi.

2§ YHDISTYKSEN TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää mielenterveyttä, yhdistää ja aktivoida yhdistyksen kotikunnan ja lähikuntien alueella asuvia mielenterveyskuntoutujia ja heidän läheisiään, edistää jäsentensä mielenterveyttä, kehittää mielenterveyspalvelujen saatavuutta, laatua ja tasoa sekä tehdä ennalta ehkäisevää mielenterveystyötä. Yhdistys vaikuttaa siihen, että mielenterveyspalveluja tarvitsevien erityistarpeet otetaan huomioon palveluita suunniteltaessa ja niistä päätettäessä.

3§ YHDISTYKSEN TOIMINTAMUODOT

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää voittoa tavoittelematta vertaistukitoimintaa, vapaaehtoistoimintaa, työpajatoimintaa, työn kaltaista toimintaa ja kuntoutumista tukevaa toimintaa, keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia, eri harrastealojenkerhoja, opintotoimintaa sekä retkiä, matkoja ja virkistystoimintaa jäsenilleen. Yhdistys nostaa mielenterveysasioita keskusteluun julkisuudessa olemalla mukana päätöksenteossa mielenterveyspalveluita kehitettäessä.

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys kerää jäsenmaksua, hakee erilaisia avustuksia, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää asianomaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia. Lisäksi yhdistys voi harjoittaa sellaista ansiotoimintaa, joka liittyy välittömästi yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen ja jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena. Yhdistys voi toimintansa mahdollistamiseksi ja tukemiseksi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

4§ JÄSENET

Yhdistyksen jäsentyypit ovat varsinaiset jäsenet, kannatusjäsenet sekä kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Varsinaiset jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja toiminnan ja jonka hallitus hyväksyy. Myönnetyt ainaisjäsenet säilyttävät heille myönnetyt etuudet. Uusia ainaisjäsenyyksiä ei myönnetä.

Kannatusjäsenet
Kannatusjäseneksi voi päästä yhdistyksen toiminnan tukemisesta kiinnostunut yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö ja rekisteröity säätiö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja toiminnan ja jonka hallitus hyväksyy. Kannatusjäsenellä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet
Kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen kokous voi kutsua erityisesti ansioituneen puheenjohtajansa. Yhdistyksellä voi olla vain yksi kunniapuheenjohtaja kerrallaan. Kunniajäseneksi yhdistyksen kokous tai hallitus voi kutsua yhdistyksen toiminnassa ansioituneen jäsenensä.

Kunniapuheenjohtajalla on oikeus olla läsnä hallituksen ja yhdistyksen kokouksissa ja hänellä on niissä sekä puhe- että äänioikeus. Kunniajäsenellä on oikeus olla läsnä yhdistyksen kokouksissa ja hänellä on niissä sekä puhe- että äänioikeus.

Jäsenmaksu
Jäseniltä perittävien vuotuisen jäsenmaksujen ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenten ei tarvitse maksaa vuotuista jäsenmaksua. Kuluvan vuoden jäsenmaksun laiminlyönyt jäsen ei saa käyttää äänioikeuttaan yhdistyksen syyskokouksessa.

Jäsenen eroaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsenen eronneeksi katsominen
Hallitus voi katsoa eronneeksi jäsenen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kolme kuukautta sen erääntymisestä ja saatuaan yhden maksukehotuksen kuluvan vuoden jäsenmaksusta.

5§ JÄSENTEN PÄÄTÖSVALLANKÄYTTÖ

Yhdistyksen jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen kokouksissa.

6§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Sääntömääräiset kokoukset
Yhdistyksen on pidettävä joka vuosi kaksi (2) sääntömääräistä kokousta.

Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä syksyllä ennen marraskuun loppua. Yhdistyksen kevätkokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun loppua.

Ylimääräinen kokous
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti vaatii, jolloin kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä, tai kun yhdistyksen kokous niin päättää.

Yhdistyksen kokousten asiat
Yhdistyksen kokouksissa käsitellään ne asiat, jotka on kokouskutsussa mainittu ja ne hallituksen esittämät asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväksi, kuitenkin huomioon ottaen yhdistyslaissa mainitut kokouskutsua koskevat määräykset. Yhdistyksen syyskokouksen ja yhdistyksen kevätkokouksen sääntömääräiset asiat on eritelty tarkemmin edempänä.

Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on julkaistava yhdistyksen kotipaikalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköisesti aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kahta (2) viikkoa ennen kokousta.

Äänioikeus ja vaalit
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella paikalla olevalla yhdistyksen varsinaisella jäsenellä yksi (1) ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, paitsi jos asia on sen tyyppinen, että se yhdistyslain mukaan vaatii hyväksytyksi tullakseen säännöissä määrätyn määräenemmistön. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Vaaleissa äänestys on suoritettava umpilipuin, jos yksikin (1) äänivaltainen jäsen niin vaatii.

Aloiteoikeus
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin ajoissa, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

7§ YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja (2) kaksi äänten laskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet kullekin jäsentyypille seuraavalle kalenterivuodelle.
6. Päätetään hallituksen jäsenille ja tilin- tai toiminnantarkastajille maksettavista palkkioista.
7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet sekä varajäsenet.
8. Valitaan yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja sekä varatilintarkastaja tai varatoiminnantarkastaja seuraavaksi kalenterivuodeksi. Tilintarkastajaksi voidaan vaihtoehtoisesti valita tiintarkastusyhteisö.
9. Käsitellään muut kokouskutsussa olleet asiat.
10. Kokouksen päättäminen

8§ YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) äänten laskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitellään hallituksen laatima toimintakertomus/vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto tai toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
8. Kokouksen päättäminen.

9§ HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kahdesta kuuteen (2-6) varsinaista jäsentä sekä yhdestä kolmeen (1-3) varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun hän katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Hallituksen puheenjohtajan mielipide ratkaisee äänten mennessä tasan, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen hallituksen tehtäviin kuuluu erityisesti:
1. Toteuttaa yhdistyksen kokouksen päätökset.
2. Johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa.
3. Vastata yhdistyksen taloudesta.
4. Pitää jäsenluetteloa.
5. Tehdä yhdistyksen toimintakertomus/vuosikertomus ja tilinpäätös.
6. Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten.
7. Toteuttaa yhdistyksen tiedotusta.
8. Hyväksyä ja erottaa varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet.
9. Valita ja erottaa yhdistyksen palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.
10. Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, jota yhdistyksen etu vaatii.

10§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahaston hoitajan kanssa.

11§ TILIT JA TILINTARKASTUS/TOIMINNANTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalle tai toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen kevätkokousta. Tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan on annettava kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kahta (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

12§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen kokouksessa määrättävällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.